Articles

November 2, 2017

Hindi maaaring protektahan ng baril ng kidlat ang metal sa mga kilat ng kidlat dahil maakit nila ang kidlat sa tore. Dapat na itago ang kidlat mula sa tore

October 10, 2017

If you don’t want to experience an electical shock; do you put your finger into the socket or do you stay away from it? You have exactly the same two options for lightning protection of metal towers.

Please reload